Privacy Verklaring


Whisky aan Huis

Letterhout 58
1507 EG
Zaandam
Géén bezoekadres

Whisky aan Huis is een handelsnaam van Multaria
KvK 70001812
BTW: NL002279842B02
NL98 INGB 0007 9887 28 t.n.v. Multaria

Whisky aan Huis respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website www.whiskyaanhuis.nl (hierna: de Website) en / of bezoekers en klanten van evenementen en cursussen (hierna: Evenementen) georganiseerd door Whisky aan Huis (hierna gezamenlijk: Bezoekers). Whisky aan Huis draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.


Toepasselijkheid

In deze Privacy Verklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Whisky aan Huis en heeft alleen toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en / of Evenementen.

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Whisky aan Huis op haar Website en in haar e-mails naar verwijst. Whisky aan Huis adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Klanten en bezoekers zijn niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.


Welke persoonsgegevens verwekt Whisky aan Huis?

Bij de inschrijving voor en aanschaf van tickets voor Evenementen kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens Whisky aan Huis dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.

Daarnaast kan Whisky aan Huis persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij Whisky aan Huis geplaatste bestellingen via de Website.

Ook kunnen door Whisky aan Huis surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.

Tijdens Evenementen kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door Whisky aan Huis of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Evenement, al dan niet door cameratoezicht.

Voor cursussen en proeverijen kunnen geboortedatum en ID kaart nummers worden vastgelegd.


Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Whisky aan Huis gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan Evenementen, cursussen of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

Whisky aan Huis kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:

  • Ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon;
  • Ten behoeve van het kunnen leveren van de overeengekomen diensten aan de juiste persoon;
  • Om, indien de Bezoeker hierom verzoekt de bestelling te wijzigen of in geval van verlies of diefstal te kunnen blokkeren;
  • Ten behoeve van het kunnen vaststellen dat de Bezoekers ouder zijn dan 18.
  • Om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en / of over door Whisky aan Huis georganiseerde activiteiten en Evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  • Omdat Whisky aan Huis een gerechtvaardigd belang kan hebben bij het verwerken van gegevens ten behoeve van commerciële activiteiten.

Whisky aan Huis of een mediapartner kan beeld- en / of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan Whisky aan Huis gebruiken op de Website of ter promotie van Evenementen via social media netwerken, zoals Instagram, Youtube of Facebook. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan Whisky aan Huis gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.

Whisky aan Huis kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Whisky aan Huis ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.


Surfgegevens en klikgedrag

Surfgegevens die Whisky aan Huis verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.


Cookies en Google Analytics

Whisky aan Huis behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Google Chrome) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.

Whisky aan Huis maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP-adres, aan Google verstrekt.Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Whisky aan Huis heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.


Sociale Netwerken

Op de Website van Evenementen staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken, waaronder sociale netwerken zoals Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft Whisky aan Huis geen invloed.

De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.


Beeld- en / of Geluidsopnamen

Whisky aan Huis of een mediapartner kan ter promotie en / of (beeld)registratie van Evenementenbeeld- en / of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van Whisky aan Huis en / of mediapartner(s), zonder dat Whisky aan Huis of mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.


Cameratoezicht

Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats.

Op diverse plaatsen op evenemententerreinen hangen zichtbare beveiligingscamera’s. De Bezoeker wordt bij het betreden van het terrein van Evenementen gewezen op de aanwezigheid van cameratoezicht.

Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.


Bewaartermijn

Whisky aan Huis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.


Inzage, correctie en verzet

De Bezoeker dient ervoor te zorgen dat Whisky aan Huis over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen Whisky aan Huis via het e-mailadres info@whiskyaanhuis.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Whisky aan Huis, of verzoeken om inzage in, correctie en / of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

Via het e-mailadres info@whiskyaanhuis.nl kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Whisky aan Huis of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Delen en doorgifte van gegevens

Whisky aan Huis is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan Whisky aan Huis gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die Whisky aan Huis inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of registratie van een Evenement.

Whisky aan Huis kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op Whisky aan Huis rustende wettelijke verplichtingen en / of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Omdat Whisky aan Huis bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van Whisky aan Huis producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan Whisky aan Huis die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken.


Beveiligen

Whisky aan Huis neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door Whisky aan Huis verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@whiskyaanhuis.nl.


Wijzigingen

Whisky aan Huis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Verklaring te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Whisky aan Huis de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.

Vragen en / of opmerkingen naar aanleiding van deze Privacy Verklaring kunnen gericht worden aan info@whiskyaanhuis.nl.

Onze Algemene Voorwaarden vind je hier.